Privacy en legale bepalingen

Door deze site te gebruiken, wordt u geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Uw toegang tot de site van de Stad Geel is daarom onderhevig aan deze voorwaarden en aan de wetgeving terzake.

Copyright Stad Geel

De site van Stad Geel bevat informatie en beelden van documenten van genealogische aard, ouder dan honderd jaar.

Deze informatie wordt u ter informatieve titel verstrekt en is niet wettelijk bindend.

Deze site werd door de Stad Geel met de grootste zorg samengesteld.  Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de informatie op deze site. De Stad Geel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site. Deze site en alle materiaal die deze bevat worden u aangeboden “zoals ze zijn”. Stad Geel biedt hieromtrent geen garanties, noch impliciet, noch expliciet.

Stad Geel behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht.

Gebruik van ‘cookie-technologie’

Stad Geel maakt gebruik van ‘cookie-technologie’ om na te gaan via welke weg u bij de site van Stad Geel terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht en om de website beter kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Stad Geel gebruikt deze technologie niet om informatie over individuele gebruikers te registreren, dus geen enkele informatie over uw persoon zal worden bijgehouden en/of gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat u uw browserinstellingen kunt aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Kennisgeving van copyright, industriële en intellectuele eigendom

De presentatie en de gehele inhoud van deze site zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s en dienstenmerken op deze site zijn eigendom van Stad Geel of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder de schriftelijke toestemming van Stad Geel of, desgevallend, van derden.

Hyperlinks

De website van Stad Geel kan hyper(text)links bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. Stad Geel kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyper(text)link of externe website bevat. Elk gebruik dat u maakt van de hyper(text)links op de website van Stad Geel is op uw eigen risico.

Beperking van de aansprakelijkheid

Stad Geel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor elke vorm van schade of verlies door een computervirus of door het vertrouwen dat u stelt in de informatie verkregen op site van de Stad Geel.

Update van de gebruiksvoorwaarden

Stad Geel behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te actualiseren. Hierbij nodigen wij u dan ook uit om bij ieder bezoek aan deze website deze gebruiksvoorwaarden door te nemen.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens voor het inloggen worden niet voor enig ander doel gebruikt en de gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.