Onderzoek

 

Op zoek naar je voorouders? Naast de bronnen op deze website zijn er nog heel wat andere bronnen en hulpmiddelen te vinden in het stadsarchief van Geel die je kunt aanwenden voor je opzoekingen.

Burgerlijke Stand Geel
Het stadsarchief bewaart de registers van de burgerlijke stand die openbaar zijn: geboorten na 100 jaar, huwelijken na 75 jaar en overlijdens na 50 jaar. De openbare aken vind je op deze website. Elk jaar in januari komt er een nieuwe reeks bij. Recentere akten zijn niet toegankelijk.

Bewerking Burgerlijke Stand Geel en omliggende gemeentes
Een volledige bewerking van de burgerlijke stand met gezinssamenstellingen is te raadplegen in de leeszaal. Deze bewerking bestaat ook in digitale vorm. Dit bestand is te raadplegen op de publiekscomputers in de leeszaal. Met een paar muisklikken kan je zo een aantal generaties terug. Het bestand bevat een bewerking van de burgerlijke stand van Geel en een deel van de parochieregisters van Geel (ca. 1710-1910). 

Bevolkingsregisters Geel
Het stadsarchief bewaart de registers van 1847 tot en met 1930. Deze registers vormen een permanente naamlijst van de inwoners van Geel. Ze geven een overzicht per huis van het gezin dat er woont, de verwantschap onder elkaar, data en plaats van geboorte en overlijden, vorige verblijfplaatsen, data van vertrek naar of aankomst vanuit vroegere of volgende verblijfplaats, e.a. over een periode van tien jaar. De registers zijn voorzien van aparte naamindexen. De registers ouder dan 120 jaar zijn in te kijken in onze leeszaal. De registers jonger dan 120 jaar zijn omwille van wetgeving niet openbaar. 

Parochieregisters Geel (16de-18de eeuw)
Het stadsarchief beschikt over fotokopieën van de parochieregisters tot en met 1797. Deze registers bevatten de gegevens van dopen, huwelijken en begrafenissen die plaats vonden in Geel. Geel bestond toen uit drie parochies: Sint-Amands, Bel en Zammel-Oosterlo (omvatte toen de wijken Zammel, Oosterlo, Hazenhout, Blaardonk, Watereinde en Varendonk). In de 19de eeuw werden er klappers opgesteld, alfabetisch op achternaam, die dienen als toegang.

De registers beginnen niet allemaal in hetzelfde jaar, daarom hier een overzicht:

Sint-Amands:

  • Dopen: 1571-1797
  • Huwelijken: 1608-1797
  • Begrafenissen: 1684-1797

Bel:

  • Dopen: 1592-1797
  • Huwelijken: 1605-1797
  • Begrafenissen: 1615-1690, 1702-1797 

Zammel-Oosterlo:

  • Dopen: 1601-1797
  • Huwelijken: 1617-1684, 1700-1797
  • Begrafenissen: 1616-1686, 1700-1797


Bewerking parochieregisters Geel
Een aantal vrijwilligers hebben alle bovenstaande parochieregisters ingegeven in het genealogisch programma Hazadata en Aldfaer. Het programma laat toe gezinssamenstellingen op te roepen. De databank is raadpleegbaar op de publiekscomputers in de leeszaal.

Volkstellingen
In de leeszaal staan drie bewerkingen ter beschikking van de volkstellingen in Geel van 1693, 1747 en 1755. Ze geven een telling per gehucht (‘heerdgang’) weer, zodat je weet waar de families woonden. Ook de inwonende geesteszieken worden vermeld. De tellingen van 1747 en 1755 geven ook een beroep op. De telling van 1747 werd gedaan om gegevens te verzamelen voor het heffen van belastingen en bevat daarom bijkomende informatie rond het bezit van het aantal paarden, koeien, schapen, varkens, schouwen en oppervlakte bewerkte grond.

Bewerking notariaat Geel
In de leeszaal kan je de bewerking van het notariaat van Geel door Leo Hannes raadplegen. Het notariaat bevat o.a. testamenten en akten rond de verkoop van onroerende goederen. De bewerking bevat een samenvatting van de notariële akten van de 17de en 18de eeuw met vermelding van de persoonsnamen die er in voorkomen. Het geheel is ook voorzien van alfabetische indexen op persoonsnamen, huisnamen en plaatsnamen.

Oud Gemeentearchief Geel
Het Oud Archief bevat een groot aantal bronnen die interessant kunnen zijn voor familievorsers bijvoorbeeld de goedenisboeken (schepenakten), momberrekeningen (voogdij over wezen) en meetboeken (voorloper van het kadaster). Hiervoor verwijzen we naar de inventaris van het Oud Archief in de leeszaal. Een deel van deze bronnen werden verwerkt en zijn terug te vinden in de bewerking van het Oud Archief door Leo Hannes, beschikbaar in de leeszaal, of in de steekkaartencollectie.

Steekkaarten persoonsnamen
In fichebakken in de leeszaal zijn duizenden steekkaarten opgemaakt op basis van verschillende archiefbestanden in te kijken met de namen van Geelse personen en de verwijzing naar de archiefbron waarin ze voorkomen. De steekkaarten zijn alfabetisch geordend en lopen van de 12de tot de 20ste eeuw.

Bidprentjes en doodsbrieven
Deze collectie bestaat uit ongeveer 27.000 bidprentjes en 9000 doodsbrieven van Geel. Het oudste dateert van 1812. We hebben een aparte collectie van belangrijke Geelse personen, Geelse priesters en regulieren en Geelse politici. Deze collectie biedt voor stamboomonderzoekers een mogelijkheid om toch recentere gegevens op te zoeken in verband met geboorten en overlijdens. De collectie is ontsloten via het programma Hazadata op PC.

Geesteszieken in gezinsverpleging
Geel is tot ver over de grenzen bekend om zijn gezinsverpleging. Vanaf de late Middeleeuwen werden geesteszieken opgenomen in pleegfamilies en konden zo vrij deelnemen aan het gezinsleven. Elke familiekundige kan vroeg of laat worden geconfronteerd met een geesteszieke in kwartierstaat of stamboom, met daarbij de vermelding dat deze persoon ter verpleging werd overgebracht naar Geel. 

Hoe kan je meer te weten komen over deze persoon? De belangrijkste bron is het Liber Innocentium, het register waarin de geesteszieken werden ingeschreven. Naast de naam werden ook de plaats van herkomst, het beroep, de burgerlijke staat, de datum van intrede in de ziekenkamer en de namen van de eerste kostgevers vermeld. Helaas zijn er maar twee zulke registers bewaard, die samen lopen van 1687 tot 1875. Deze naamlijsten werden ook uitgegeven in twee jaarboeken van het G.G.G., namelijk Jaarboek 6-1967 voor de periode 1687-1797 en Jaarboek 30-1993-1994 voor de periode 1786-1797 en 1803-1881. Daarnaast kan je in de leeszaal een collectie steekkaarten met meer dan 6000 namen van geesteszieken raadplegen (1453-1875), die dezelfde namen bevatten, maar die nog werden aangevuld met namen uit andere bronnen. 

Bibliotheek
De bibliotheek in de leeszaal bevat heel wat naslagwerken in verband met familiekunde, o.a. de tijdschriften Vlaamse Stam, Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen en De Middelaar. Verder bezitten we ook een grote collectie heemkundige tijdschriften. Het is ook altijd interessant om eens te kijken of er al iemand bezig geweest is met je familienaam in onze collectie stambomen en kwartierstaten. De bibliotheek is ingegeven in het catalogussysteem van de openbare bibliotheek. Je kan de catalogus bij je thuis raadplegen op het internet via volgende link: http://bibliotheek.geel.be.

Internet
In de leeszaal staan drie computers ter beschikking met toegang tot internet. Het gebruik van internet in het archief is gratis, op voorwaarde dat je enkel opzoekingen doet rond geschiedenis of stamboomonderzoek! Voor een bredere toegang tot internet kan je terecht in de openbare bibliotheek.

Gegevens van andere gemeenten
Het stadsarchief heeft niet alleen gegevens van Geel, ook van sommige andere gemeenten kan je bij ons genealogische gegevens in boekvorm vinden, o.a. van Balen, Laakdal, Mol, Meerhout, Olen, Herentals en Westerlo. Zie lijst hulpmiddelen genealogie voor een volledig overzicht.

Daarnaast beschikken we ook over digitale bewerkingen van de burgerlijke stand (BS) en soms ook de parochieregisters (PR) van verschillende andere gemeenten: Mol 1586-1909 (PR en BS) vormt een apart bestand; alle andere bewerkingen werden opgemaakt door Michel Verbeeck. Deze bewerkingen zijn te raadplegen op de publiekscomputers. Michel Verbeeck heeft zijn bewerking ondertussen ook online gezet: https://genealogiekempen.com. Zijn bestand was zo groot geworden dat het onmogelijk was om dit nog te downloaden en aan ons archief te bezorgen. In onze leeszaal beschikken wij over een bewerking waaraan hij gewerkt heeft tot 2013.

Een ander handige website voor genealogisch onderzoek in onze regio is https://bskempen.be/. Hierop vindt u linken naar akten die ofwel op de websites van Familysearch of  het Rijksarchief staan.

Veel succes met uw onderzoek!